Thể loại:Mục từ tiếng Nhật

Trang này liệt kê các mục từ tiếng Nhật có thẻ {{-jpn-}}.

Có 3 kiểu viết tiếng Nhật thông dụng nhất: 1 kiểu dùng dùng hệ thống chữ Hán, còn gọi là kanji (Hán tự), và 2 kiểu dùng các chữ cái đơn giản hóa từ chữ Hán, gọi chung là kana (phản danh), gồm hiragana (bình phản danh) và katakana (phiến phản danh).

Ngoài ra rōmaji (La Mã tự), dùng hệ thống chữ cái Latinh, cũng có thể được sử dụng để viết tiếng Nhật cho mục đích học tập.

Các văn bản tiếng Nhật thông thường có thể sử dụng hỗn hợp các cách viết này.