Home


Transcrierile fonetice din Wikţionar se notează folosind Alfabetul Fonetic Internaţional (prescurtat AFI). Avantajele acestuia faţă de alte moduri de notare a pronunţiei sînt, printre altele, următoarele caracteristici:

 • Fiecărui sunet îi corespunde un singur simbol.
 • O mare parte dintre sunete sînt transcrise prin aceleaşi litere folosite în limbile romanice (inclusiv limba română), deci sînt uşor de memorat şi recunoscut.
 • Este singurul alfabet fonetic recunoscut în mediul ştiinţific la nivel internaţional.
 • Românii sînt obişnuiţi cu acest alfabet din dicţionarele de tip „englez-român”.
 • Toate fenomenele fonologice (accent, silabisire, intonaţie etc.) din limbile suficient de bine studiate au un mod de notare standardizat.

AFI la Wikţionar

Există mai multe niveluri de transcriere fonetică, de la nivelul strict fonemic (care notează numai acele procese fonetice cu implicaţii semantice) pînă la descrieri foarte detaliate, evidenţiind şi procese fonetice de care în general vorbitorii nativi ai limbii nu sunt conştienţi.

La Wikţionar, transcrierile fonetice sînt utile numai cititorului care deja are cel puţin noţiuni elementare despre fonetica limbii respective. De aceea transcrierile fonetice foarte detaliate ar fi de natură să dea mai multă informaţie decît este nevoie şi deci să complice lucrurile în mod inutil atît pentru contribuitori cît şi pentru cititori.

Ca urmare, în definiţiile cuvintelor de la Wikţionar se dau numai transcrieri fonetice la un nivel fonemic, atît cît este suficient pentru ca un cititor să îşi dea seama cum se pronunţă cuvîntul în cauză, chiar dacă nu îl ştia în prealabil.

Transcrierea fonetică

Simbolurile fonetice se cuprind între bare oblice (/ /), care indică nivelul fonemic al transcrierii.

Silaba accentuată (în limbile care au accent şi în care acesta nu este fix) se marchează prin plasarea unei mici linii verticale plasate sus (ˈ) înaintea silabei care conţine vocala accentuată. Accentul secundar, acolo unde există, se marchează cu linia verticală plasată jos (ˌ). În cuvintele monosilabice marcarea accentului nu este necesară.

Despărţirea în silabe se marchează prin plasarea unui punct (.) între silabe. Acolo unde punctul s-ar întîlni cu indicaţia de accent, punctul nu se mai scrie.

Limba engleză

Diferitele variante fonetice ale limbii engleze sînt marcate în articolele din Wikţionar cu abreviaţiile

 • BrE: engleza britanică, numită Received Pronunciation sau BBC English;
 • AmE: engleza americană, numită General American;
 • AusE: engleza australiană, numită General Australian.

Aceste variantee diferă în principal în ceea ce priveşte vocalele. Detalii despre transcrierea fonetică AFI a cuvintelor limbii engleze în aceste trei variante se găsesc la International Phonetic Alphabet for English.

Limba română

Simbol Exemplu Transcriere Descrierea sunetului
Vocale
a amar /aˈmar/ vocală deschisă centrală nerotunjită
e elev /eˈlev/ vocală mijlocie anterioară nerotunjită
i iris /ˈi.ris/ vocală închisă anterioară nerotunjită
o ocol /oˈkol/ vocală mijlocie posterioară rotunjită
u uluc /uˈluc/ vocală închisă posterioară rotunjită
ə fără /ˈfə.rə/ vocală mijlocie centrală nerotunjită
ɨ vârî /vɨˈrɨ/ vocală închisă centrală nerotunjită
ø loess /løs/ vocală mijlocie anterioară rotunjită
y führer /ˈfy.rer/ vocală închisă anterioară rotunjită
Consoane
p pom /pom/ consoană oclusivă bilabială surdă
b bun /bun/ consoană oclusivă bilabială sonoră
t tot /tot/ consoană oclusivă alveolară surdă
d dud /dud/ consoană oclusivă alveolară sonoră
k coc
chel
/kok/
/kel/
consoană oclusivă velară surdă
consoană oclusivă palatală surdă
ɡ gol
ghem
/ɡol/
/ɡem/
consoană oclusivă velară sonoră
consoană oclusivă palatală sonoră
ʦ ţap /ʦap/ consoană africată alveolară surdă
ʧ cer /ʧer/ consoană africată postalveolară surdă
ʤ ger /ʤer/ consoană africată postalveolară sonoră
f foc /fok/ consoană fricativă labiodentală surdă
v val /val/ consoană fricativă labiodentală sonoră
s sos /sos/ consoană fricativă alveolară surdă
z zer /zer/ consoană fricativă alveolară sonoră
ʃ şarpe /ˈʃar.pe/ consoană fricativă prepalatală surdă
ʒ jar /ʒar/ consoană fricativă prepalatală sonoră
h harpă
hienă
horn
/ˈhar.pə/
/hiˈe.nə/
/horn/
consoană fricativă glotală surdă
consoană fricativă palatală surdă
consoană fricativă velară surdă
m mal /mal/ consoană nazală bilabială sonoră
n nor
bancă
/nor/
/ˈban.kə/
consoană nazală alveolară sonoră
consoană nazală velară sonoră
l lac /lak/ consoană lichidă laterală alveolară sonoră
r rac /rak/ consoană lichidă vibrantă alveolară sonoră
Semivocale
w rouă /ˈro.wə/ consoană sonantă labiovelară
j iarnă /ˈjar.nə/ consoană sonantă palatală
deal /de̯al/ semivocala corespunzătoare vocalei [e]
doar /do̯ar/ semivocala corespunzătoare vocalei [o]
Palatalizare
∎ʲ unchi /unkʲ/ palatalizarea consoanei precedente
Exemple
 • cinci /ʧinʧʲ/
 • băiat /bəˈjat/
 • pleoapă /'ple̯o̯a.pə/
 • alcool /al.koˈol/
 • exact /eɡˈzakt/
 • este /ˈjes.te/
 • copíi (s. m.) /koˈpij/
 • cópii (s. f.) /ˈko.pij/
 • genunchi /ʤeˈnunkʲ/
 • genunchiul /ʤeˈnun.kjul/
 • háină (s. f.) /ˈhaj.nə/
 • haínă (adj.) /haˈi.nə/
 • real /reˈal/
 • reazem /ˈre̯a.zem/

Vezi şi