Annexe:Rimes en français

La présente annexe constitue un dictionnaire des rimes du français en donnant accès aux rimes vocaliques et consonantiques suffisantes.


Les rimes signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées complètes. Celles signalées par Annexe:Rimes en français en \a\ sont jugées pratiquement complètes.

Ces listes sont affinés manuellement, vous pouvez utiliser cet outil de recherche qui utilise une procédure automatisée d’exploitation du Wiktionnaire.

Rimes vocaliques

Voyelles : \a\Annexe:Rimes en français en \a\ \ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃\ \e\Annexe:Rimes en français en \e\ \ɛ\Annexe:Rimes en français en \ɛ\ \ø\Annexe:Rimes en français en \ø\ \i\Annexe:Rimes en français en \i\ \ɛ̃\ + \œ̃\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃\ \o\

Annexe:Rimes en français en \o\

\ɔ̃\

Annexe:Rimes en français en \ɔ̃\

\u\ Annexe:Rimes en français en \u\ \y\ Annexe:Rimes en français en \y\
Exemples : ha an et eh ! eux hie hein ?, un haut ont hue !
11 18 1 (Swedish road sign).svg dada maman écouté marais deux cri marin, aucun rodéo rond cou paru
\a\
ahan
\a.a\Annexe:Rimes en français en \a.a\ \a.ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \a.ɑ̃\ \a.e\Annexe:Rimes en français en \a.e\ \a.ɛ\Annexe:Rimes en français en \a.ɛ\ \a.ø\Annexe:Rimes en français en \a.ø\ \a.i\Annexe:Rimes en français en \a.ø\ \a.ɛ̃\ \a.o\ \a.ɔ̃\ \a.u\ \a.y\Annexe:Rimes en français en \a.y\
\b\
bain
\ba\ \bɑ̃\ \be\ \bɛ\ \bø\ \bi\ \bɛ̃\ \bo\ \bɔ̃\ \bu\ \by\
\k\
balcon
\ka\ \kɑ̃\ \ke\ \kɛ\ \kø\ \ki\ \kɛ̃\Annexe:Rimes en français en \kɛ̃\ \ko\ \kɔ̃\ \ku\ \ky\
\ʃ\
marcher
\ʃa\Annexe:Rimes en français en \ʃa\ \ʃɑ̃\ \ʃe\ \ʃɛ\ \ʃø\Annexe:Rimes en français en \ʃø\ \ʃi\ \ʃɛ̃\ \ʃo\ \ʃɔ̃\ \ʃu\ \ʃy\
\d\
deux
\da\ \dɑ̃\ \de\ \dɛ\ \dø\ \di\ \dɛ̃\ \do\ \dɔ̃\ \du\ \dy\
\e\
méat
\e.a\Annexe:Rimes en français en \e.a\ \e.ɑ̃\Annexe:Rimes en français en \e.ɑ̃\ \e.e\ \e.ɛ\ \e.ø\Annexe:Rimes en français en \e.ø\ \e.i\ \e.ɛ̃\ \e.o\ \e.ɔ̃\ \e.u\ \e.y\Annexe:Rimes en français en \e.y\
\f\
enfant
\fa\ \fɑ̃\ \fe\ \fɛ\ \fø\ \fi\ \fɛ̃\ \fo\ \fɔ̃\Annexe:Rimes en français en \fɔ̃\ \fu\Annexe:Rimes en français en \fu\ \fy\
\ʒ\
manger
\ʒa\ \ʒɑ̃\ \ʒe\ \ʒɛ\ \ʒø\ \ʒi\ \ʒɛ̃\Annexe:Rimes en français en \ʒɛ̃\ \ʒo\ \ʒɔ̃\ \ʒu\ \ʒy\
\ɡ\
yoga
\ɡa\ \ɡɑ̃\ \ɡe\ \ɡɛ\ \ɡø\ \ɡi\ \ɡɛ̃\ \ɡo\ \ɡɔ̃\ \ɡu\ \ɡy\
\ɲ\
agneau
\ɲa\ \ɲɑ̃\ \ɲe\ \ɲɛ\ \ɲø\ \ɲi\ - \ɲo\ \ɲɔ̃\ \ɲu\ -
\j\
caillou
\ja\ \jɑ̃\ \je\ \jɛ\ \jø\ \ji\ \jɛ̃\ \jo\ \jɔ̃\ \ju\ \jy\
\l\
lo
\la\ \lɑ̃\ \le\ \lɛ\ \lø\ \li\ \lɛ̃\ \lo\ \lɔ̃\ \lu\ \ly\
\m\
chimie
\ma\ \mɑ̃\ \me\ \mɛ\ \mø\ \mi\ \mɛ̃\ \mo\ \mɔ̃\ \mu\ \my\
\n\
genou
\na\ \nɑ̃\ \ne\ \nɛ\ \nø\ \ni\ \nɛ̃\ \no\ \nɔ̃\ \nu\ \ny\
\ɔ\
boa
\ɔ.a\ \ɔ.ɑ̃\ \ɔ.e\Annexe:Rimes en français en \ɔ.e\ \ɔ.ɛ\ \ɔ.ø\ \ɔ.i\ \ɔ.ɛ̃\ \ɔ.o\ \ɔ.ɔ̃\ \ɔ.u\ \ɔ.y\
\w\
jouet
\wa\ \wɑ̃\ \we\ \wɛ\ \wø\ \wi\ \wɛ̃\ \wo\Annexe:Rimes en français en \wo\ \wɔ̃\ \wu\ \wy\
\p\
couper
\pa\ \pɑ̃\ \pe\ \pɛ\ \pø\ \pi\ \pɛ̃\ \po\ \pɔ̃\ \pu\Annexe:Rimes en français en \pu\ \py\
\ʁ\
bras
\ʁa\ \ʁɑ̃\ \ʁe\ \ʁɛ\ \ʁø\ \ʁi\ \ʁɛ̃\ \ʁo\ \ʁɔ̃\ \ʁu\ \ʁy\
\s\
aussi
\sa\ \sɑ̃\ \se\ \sɛ\ \sø\ \si\ \sɛ̃\ \so\ \sɔ̃\ \su\ \sy\
\z\
zizi
\za\ \zɑ̃\ \ze\ \zɛ\ \zø\ \zi\ \zɛ̃\ \zo\ \zɔ̃\ \zu\Annexe:Rimes en français en \zu\ \zy\Annexe:Rimes en français en \zy\
\t\
partout
\ta\ \tɑ̃\ \te\ \tɛ\ \tø\ \ti\ \tɛ̃\ \to\ \tɔ̃\ \tu\ \ty\
\y\, \ɥ\
huer
\y.a\, \ɥa\ \y.ɑ̃\, \ɥɑ̃\ \y.e\, \ɥe\ \y.ɛ\, \ɥɛ\ \y.ø\, \ɥø\ \y.i\, \ɥi\ \y.ɛ̃\, \ɥɛ̃\ \y.o\, \ɥo\ \y.ɔ̃\, \ɥɔ̃\ - -
\v\
bravo
\va\ \vɑ̃\ \ve\ \vɛ\ \vø\ \vi\ \vɛ̃\ \vo\ \vɔ̃\Annexe:Rimes en français en \vɔ̃\ \vu\ \vy\

Autres rimes vocaliques


Rimes consonantiques

Attention, travaux ! Cette page n’est pas terminée et est en ce moment en train d’être modifiée. Veuillez patienter jusqu’à ce que ce panneau soit enlevé avant de modifier cette page. Merci. Attention, travaux !
Flèche vers le bas.svg \a\, \ɑ\
axe, âpre
\ɑ̃\
tank
\ɛ\
raide
\ø\
pieuse
\œ\
neuf
\i\
cil
\ɛ̃\, \œ̃\
teinte, junte
\ɔ\
botte
\o\
jaune
\ɔ̃\
ronde
\u\
course
\y\
azur
\b\
robe
\ab\ \ɑ̃b\ \ɛb\ - \œb\ \ib\ \ɛ̃b\ \ɔb\ \ob\ \ɔ̃b\ \ub\ \yb\
\bd\
Charybde
- \ɑ̃bd\ - - - \ibd\Annexe:Rimes en français en \ibd\ - - - - - -
\bl\
noble
\abl\ \ɑ̃bl\ \ɛbl\ \øbl\ - \ibl\ \œ̃bl\Annexe:Rimes en français en \œ̃bl\ \ɔbl\ - \ɔ̃bl\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃bl\ \ubl\ \ybl\
\bʁ\
libre
\abʁ\ \ɑ̃bʁ\ \ɛbʁ\ - - \ibʁ\ \ɛ̃bʁ\ \ɔbʁ\ - \ɔ̃bʁ\ - \ybʁ\
\ʃ\
niche
\aʃ\ \ɑ̃ʃ\ \ɛʃ\ \øʃ\Annexe:Rimes en français en \øʃ\ - \iʃ\ \ɛ̃ʃ\ \ɔʃ\ \oʃ\ \ɔ̃ʃ\ \uʃ\ \yʃ\
\k\
lac
\ak\ \ɑ̃k\ \ɛk\ - \œk\ \ik\ \ɛ̃k\ \ɔk\ \ok\ \ɔ̃k\ \uk\ \yk\
\kl\
racle
\akl\ - \ɛkl\ - - \ikl\ \ɛ̃kl\ \ɔkl\ - \ɔ̃kl\ \ukl\ -
\km\
drachme
\akm\ - \ɛkm\ - - - - - - - -
\kn\
tridacne
\akn\ - - - - \ikn\ - - - - - -
\kʁ\
ocre
\akʁ\ \ɑ̃kʁ\ \ɛkʁ\ - - \ikʁ\ \ɛ̃kʁ\ \ɔkʁ\ - - \ukʁ\ \ykʁ\
\ks\
boxe
\aks\Annexe:Rimes en français en \aks\ \ɑ̃ks\ \ɛks\ - \œks\ \iks\ \ɛ̃ks\ \ɔks\ - \ɔ̃ks\ - \yks\Annexe:Rimes en français en \yks\
\kst\
texte
- - \ɛkst\ - - \ikst\ - - - - \ukst\ -
\kstʁ\
dextre
- - \ɛkstʁ\ - - - - - - - - -
\kt\
acte
\akt\ - \ɛkt\ - \œkt\ \ikt\ \ɛ̃kt\ \ɔkt\ - \ɔ̃kt\ - \ykt\
\ktʁ\
spectre
\aktʁ\ - \ɛktʁ\ - - - - - - - - -
\d\
rade
\ad\
aubade
\ɑ̃d\
viande
\ɛd\
Suède
\ød\
leude
\œd\
skeud
\id\
aride
\ɛ̃d\
Inde
\ɔd\
ode
\od\
chaude
\ɔ̃d\
ronde
\ud\
boude
\yd\
rude
\dʒ\
badge
\adʒ\ - \ɛdʒ\ - - \idʒ\ - \ɔdʒ\ - - - -
\dn\
hydne
- - - - - \idn\Annexe:Rimes en français en \idn\ - - - - - -
\dʁ\
hydre
\adʁ\ \ɑ̃dʁ\ \ɛdʁ\ - - \idʁ\ \ɛ̃dʁ\ - - \ɔ̃dʁ\ \udʁ\ -
\dʒ\
dze
\adz\ - \ɛdz\ - - - - - - - - -
\ʃ\
biche
\aʃ\ \ɑ̃ʃ\ \ɛʃ\ \øʃ\ \œʃ\ \iʃ\ \ɛ̃ʃ\ \ɔʃ\ \oʃ\ \ɔ̃ʃ\ \uʃ\ \yʃ\
\ʃk\
tichke
- - - - - \iʃk\ - - - - \uʃk\ -
\ʃɡ\
Domleschg
- - \ɛʃɡ\ - - - - - - - - -
\ʃn\
æschne
- - \ɛʃn\ - - - - - - - - -
\ʃt\
Crochte
- - - - - \iʃt\ - \ɔʃt\ - - \uʃt\ -
\f\
nef
\af\ \ɑ̃f\ \ɛf\ \øf\ - \if\ \ɛ̃f\ \ɔf\ \of\ \ɔ̃f\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃f\ \uf\ \yf\
\fk\
Zouafques
\afk\ - - - - - - - - - - -
\fʃ\
rrafsh
\afʃ\ - - - - - - - - - - -
\fl\
trèfle
\afl\ \ɑ̃fl\ \ɛfl\ - - \ifl\ \ɛ̃fl\ \ɔfl\Annexe:Rimes en français en \ɔfl\ - \ɔ̃fl\ \ufl\ \yfl\
\fʁ\
gaufre
\afʁ\ \ɑ̃fʁ\Annexe:Rimes en français en \ɑ̃fʁ\ \ɛfʁ\ - - \ifʁ\ \ɛ̃fʁ\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃fʁ\ \ɔfʁ\ \ofʁ\ - \ufʁ\ -
\ft\
aphte
\aft\ - \ɛft\ - - \ift\ - \ɔft\ - - \uft\ -
\fv\
Paifve
- - \ɛfv\ - - - - - - - - -
\fz\
Rafz
\afz\ - - - - - - - - - - -
\ʒ\
toge
\aʒ\ \ɑ̃ʒ\ \ɛʒ\ \øʒ\ \œʒ\ \iʒ\ \ɛ̃ʒ\ \ɔʒ\ \oʒ\ \ɔ̃ʒ\ \uʒ\ \yʒ\
\ɡ\
digue
\aɡ\ \ɑ̃ɡ\ \ɛɡ\ \øɡ\ - \iɡ\ \ɛ̃ɡ\ \ɔɡ\ - \ɔ̃ɡ\ \uɡ\ \yɡ\
\ɡd\
Agde
\aɡd\ - - - - - - - - - - -
\ɡl\
angle
- \ɑ̃ɡl\ \ɛɡl\ \øɡl\ - \iɡl\ \ɛ̃ɡl\ \ɔɡl\ - \ɔ̃ɡl\ \uɡl\ \yɡl\
\ɡm\
dogme
\aɡm\ - \ɛɡm\ - \œɡm\ \iɡm\ - \ɔɡm\ - - - -
\ɡn\
stagne
\aɡn\ - - - - - - - - - - \yɡn\
\ɡʁ\
ogre
\aɡʁ\ \ɑ̃ɡʁ\ \ɛɡʁ\ - - \iɡʁ\ \ɛ̃ɡʁ\ \ɔɡʁ\ - \ɔ̃ɡʁ\ \uɡʁ\ -
\j\
taille
\aj\ - \ɛj\ \øj\ - \ij\ - \ɔj\ - - \uj\ -
\jk\
dyke
\ajk\ - \ɛjk\ - - - - - - - - -
\jʃ\
reich
\ajʃ\ - - - - - - - - - - -
\jd\
blade
\ajd\Annexe:Rimes en français en \ajd\ - \ɛjd\ - - - - \ɔjd\ - - - -
\jf\
nolife
\ajf\ - - - - - - - - - - -
\jl\
mile
\ajl\ - \ɛjl\ - - - - \ɔjl\ - - - -
\jm\
Schiltigheim
\ajm - \ɛjm\ - - - - - - - - -
\jn\
design
\ajn\ - \ɛjn\ - - - - \ɔjn\ - - - -
\jp\
hype
\ajp - - - - - - - - - - -
\jʁ\
Eire
\ajʁ\ - \ɛjʁ\ - - - - - - - - -
\js\
édelweiss
\ajs - \ɛjs\ - - - - - - - - -
\jst\
poltergeist
\ajst\ - - - - - - - - - - -
\jt\
light
\ajt - \ɛjt\ - - - - - - - - -
\jv\
live
\ajv\ - - - - - - - - - - -
\jz\
king size
\ajz - \ɛjz\ - - - - - - - - -
\l\
brûle
\al\
val
\ɑ̃l\
ébranle
\ɛl\
label
\øl\
meule
\œl\
gueule
\il\
ville
- \ɔl\
bol
\ol\
gnôle
- \ul\
boule
\yl\
brûle
\lb\
bulbe
\alb\ - \ɛlb\ - - - - - - - - \ylb\
\lk\
calque
\alk\ - \ɛlk\ - - \ilk\ - \ɔlk\Annexe:Rimes en français en \ɔlk\ - - \ulk\Annexe:Rimes en français en \ulk\ \ylk\
\lkʁ\
sépulcre
- - - - - - - - - - - \ylkʁ\
\ld\
tilde
\ald\ - \ɛld\ - - \ild\ - \ɔld\ - - \uld\ -
\lf\
golf
\alf\ - \ɛlf\ - - \ilf\ - \ɔlf\ - - \ulf\ -
\lɡ\
divulgue
\alɡ\ - \ɛlɡ\ - - - - - - - - \ylɡ\
\lm\
calme
\alm\ - \ɛlm\ - - \ilm\ - \ɔlm\ - - - \ylm\
\ls\
valse
\als\ - \ɛls\ \øls\ \œls\ - - \ɔls\ - - - \yls\
\lt\
balte
\alt\ - \ɛlt\ - \œlt\ \ilt\ - \ɔlt\ - - \ult\ \ylt\
\lv\
valve
\alv\ - \ɛlv\ - - \ilv\ - \ɔlv\ - - - \ylv\
\m\
me
\am\ - \ɛm\Annexe:Rimes en français en \ɛm\ \øm\ \œm\ \im\ \ɛ̃m\ \ɔm\ \om\ - \um\ \ym\
\n\
lune
\an\ - \ɛn\ \øn\ \œn\ \in\ - \ɔn\ \on\ - \un\ \yn\
\ɲ\
bagne
\aɲ\ - \ɛɲ\ \øɲ\ - \iɲ\ \ɛ̃ɲ\ \ɔɲ\ - - \uɲ\ \yɲ\
\p\
jupe
\ap\ \ɑ̃p\ \ɛp\ \øp\ - \ip\ \ɛ̃p\ \ɔp\ \op\ \ɔ̃p\ \up\ \yp\
\pl\
peuple
\apl\ \ɑ̃pl\ - \øpl\ - \ipl\ \ɛ̃pl\ \ɔpl\ - - \upl\ \ypl\
\pʁ\
pre
\apʁ\ \ɑ̃pʁ\ \ɛpʁ\ - - \ipʁ\ - \ɔpʁ\ - \ɔ̃pʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃pʁ\ - \ypʁ\Annexe:Rimes en français en \ypʁ\
\ps\
laps
\aps\ - \ɛps\ - - \ips\ - \ɔps\ - - \ups\ -
\pt\
apte
\apt\ - \ɛpt\ - - \ipt\Annexe:Rimes en français en \ipt\ - \ɔpt\ - \ɔ̃pt\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃pt\ - \ypt\Annexe:Rimes en français en \ypt\
\ʁ\
tare
\aʁ\
bar
\ɑ̃ʁ\
genre
\ɛʁ\
taire
- \œʁ\
labeur
\iʁ\
sortir
\ɛ̃ʁ\
vinrent
\ɔʁ\
trésor
\oʁ\
maure
- \uʁ\
bonjour
\yʁ\
futur
\ʁb\
herbe
\aʁb\ - \ɛʁb\ - - \iʁb\ - \ɔʁb\ - - \uʁb\ \yʁb\
\ʁʃ\
arche
\aʁʃ\ - \ɛʁʃ\ - - \iʁʃ\Annexe:Rimes en français en \iʁʃ\ - \ɔʁʃ\ - - \uʁʃ\ -
\ʁk\
arc
\aʁk\ - \ɛʁk\ - \œʁk\ \iʁk\ - \ɔʁk\ - - \uʁk\ \yʁk\
\ʁd\
horde
\aʁd\ - \ɛʁd\ - - - - \ɔʁd\ - - \uʁd\ \yʁd\Annexe:Rimes en français en \yʁd\
\ʁdʁ\
ordre
\aʁdʁ\ - \ɛʁdʁ\ - - - - \ɔʁdʁ\ - - \uʁdʁ\ -
\ʁf\
surfe
\aʁf\ - \ɛʁf\ \øʁf\ \œʁf\ \iʁf\Annexe:Rimes en français en \iʁf\ - \ɔʁf\ - - - \yʁf\
\ʁʒ\
berge
\aʁʒ\ - \ɛʁʒ\ - - - - \ɔʁʒ\ - - \uʁʒ\ \yʁʒ\
\ʁɲ\
borgne
\aʁɲ\ - \ɛʁɲ\ - - - - \ɔʁɲ\ - - - -
\ʁɡ\
orgue
\aʁɡ\ - \ɛʁɡ\ - - - - \ɔʁɡ\ - - \uʁɡ\ \yʁɡ\
\ʁl\
merle
\aʁl\ - \ɛʁl\ \øʁl\ - - - \ɔʁl\ - - \uʁl\ \yʁl\
\ʁm\
larme
\aʁm\ - \ɛʁm\ - - \iʁm\Annexe:Rimes en français en \iʁm\ - \ɔʁm\ - - \uʁm\ \yʁm\
\ʁn\
urne
\aʁn\ - \ɛʁn\ - \œʁn\ \iʁn\ - \ɔʁn\ - - \uʁn\ \yʁn\
\ʁp\
harpe
\aʁp\ - \ɛʁp\ - - \iʁp\ - - - - - \yʁp\
\ʁs\
herse
\aʁs\ - \ɛʁs\ \øʁs\ - \iʁs\Annexe:Rimes en français en \iʁs\ - \ɔʁs\ - - \uʁs\ \yʁs\
\ʁt\
porte
\aʁt\ - \ɛʁt\ \øʁt\ - \iʁt\ - \ɔʁt\ - - \uʁt\Annexe:Rimes en français en \uʁt\ -
\ʁv\
verve
\aʁv\ - \ɛʁv\ - - - - \ɔʁv\ - - - \yʁv\
\z\
rose
\az\Annexe:Rimes en français en \az\ \ɑ̃z\ \ɛz\ - \œz\ \iz\ \ɛ̃z\ - \oz\ \ɔ̃z\ \uz\ \yz\
\s\
lisse
\as\
liasse
\ɑ̃s\
lance
\ɛs\
baisse
- \œs\
reusse
\is\
maïs
\ɛ̃s\Annexe:Rimes en français en \ɛ̃s\
mince
\ɔs\
Laos
\os\
hausse
\ɔ̃s\
ronce
\us\
brousse
\ys\
puce
\sk\
risque
\ask\ - \ɛsk\ - - \isk\ - \ɔsk\ - - - \ysk\
\sm\
séisme
\asm\ - - - - \ism\ - \ɔsm\ - - - -
\st\
buste
\ast\ - \ɛst\ \øst\ - \ist\ - \ɔst\ \ost\ - \ust\ \yst\
\stʁ\
astre
\astʁ\ - \ɛstʁ\ - - \istʁ\ - \ɔstʁ\ \ostʁ\ \ɔ̃stʁ\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃stʁ\ - \ystʁ\Annexe:Rimes en français en \ystʁ\
\t\
but
\at\ \ɑ̃t\ \ɛt\ - \œt\ \it\ \ɛ̃t\ \ɔt\ \ot\ \ɔ̃t\Annexe:Rimes en français en \ɔ̃t\ \ut\ \yt\
\tʃ\
match
\atʃ\ \ɑ̃tʃ\ \ɛtʃ\ - - \itʃ\ - \ɔtʃ\ - - \utʃ\ -
\tʁ\
contre
\atʁ\ \ɑ̃tʁ\ \ɛtʁ\ - \œtʁ\ \itʁ\ \ɛ̃tʁ\ \ɔtʁ\ \otʁ\ \ɔ̃tʁ\ \utʁ\ -
\v\
bave
\av\ \ɑ̃v\ \ɛv\ \øv\ - \iv\ - \ɔv\ \ov\ - \uv\ \yv\
\vʁ\
livre
\avʁ\ \ɑ̃vʁ\ \ɛvʁ\ \øvʁ\ \œvʁ\Annexe:Rimes en français en \œvʁ\ \ivʁ\ - \ɔvʁ\ \ovʁ\ - \uvʁ\ -

Autres rimes consonantiques

Rimes consonantiques riches

Remarque : Il est possible d’accéder à ces pages à travers la rime suffisante correspondante.

Voir aussi