Wiktionary:Frequency lists/Khmer

100 most common

 1. បាន (baan)
 2. -- has?
 3. ការ (kaa)
 4. -- the?
 5. នៅ (nɨw)
 6. -- at?
 7. និង (nɨng)
 8. -- and?
 9. ដែល (dael)
 10. -- which?
 11. មាន (miən)
 12. -- there?
 13. ជា (ciə)
 14. -- as?
 15. នេះ (nih)
 16. -- this?
 17. ថា (thaa)
 18. -- that?
 19. ក្នុង (knong)
 20. -- in?
 21. របស់ (rɔbɑh)
 22. -- s?
 23. លោក (look)
 24. -- he?
 25. ពី (pii)
 26. -- from?
 27. មួយ (muəy)
 28. -- one?
 29. នឹង (nɨng)
 30. -- will?
 31. ឲ្យ (ʼaoy)
 32. -- to?
 33. នោះ (nuh)
 34. -- that?
 35. មិន (mɨn)
 36. -- not?
 37. ទៅ (tɨw)
 38. -- to?
 39. តែ (tae)
 40. -- only?
 41. ត្រូវ (trəw)
 42. -- are?
 43. ដោយ (daoy)
 44. -- by?
 45. ហើយ (haəy)
 46. -- and?
 47. ឆ្នាំ (chnam)
 48. -- year?
 49. អ្នក (nĕək)
 50. -- you?
 51. ពេល (peel)
 52. -- time?
 53. គេ (kee)
 54. -- they?
 55. ខ្ញុំ (khñom)
 56. -- i?
 57. ប្រទេស (prɑteeh)
 58. -- country?
 59. អាច (ʼaac)
 60. -- can?
 61. គឺ (kɨɨ)
 62. -- is?
 63. ក្រុម (krom)
 64. -- groups?
 65. ធ្វើ (thvəə)
 66. -- make?
 67. ក៏ (kɑɑ)
 68. -- also?
 69. លើ (ləə)
 70. -- on?
 71. នៃ (nɨy)
 72. -- of?
 73. ដើម្បី (daəmbəy)
 74. -- to?
 75. យើង (yəəng)
 76. -- we?
 77. មក (mɔɔk)
 78. -- such as?
 79. ទី (tii)
 80. -- th?
 81. តាម (taam)
 82. -- follow?
 83. ទេ (tei)
 84. -- yet?
 85. ដល់ (dɑl)
 86. -- to?
 87. វា (viə)
 88. -- it?
 89. ដែរ (dae)
 90. -- too?
 91. ខ្លួន (khluən)
 92. -- its?
 93. សម្រាប់ (sɑmrap)
 94. -- for?
 95. ក្រុមហ៊ុន (kromhun)
 96. -- the company?
 97. ថ្ងៃ (thngay)
 98. -- day?
 99. ចំនួន (cɑmnuən)
 100. -- the number?
 101. កម្ពុជា (kampuciə)
 102. -- cambodia?
 103. ឡើង (laəng)
 104. -- up?
 105. ទៀត (tiət)
 106. -- other?
 107. ទាំង (tĕəng)
 108. -- these?
 109. បើ (baə)
 110. -- if?
 111. និយាយ (niyiəy)
 112. -- says?
 113. ទទួល (tɔtuəl)
 114. -- received?
 115. ដ៏ (dɑɑ)
 116. -- great?
 117. ច្រើន (craən)
 118. -- many?
 119. ផង (phɑɑng)
 120. -- also?
 121. ដឹង (dəng)
 122. -- knowing?
 123. ជាមួយ (ciəmuəy)
 124. -- with?
 125. គ្នា (kniə)
 126. -- each?
 127. ខែ (khae)
 128. -- month?
 129. នាក់ (nĕək)
 130. -- people?
 131. ប៉ុន្តែ (pontae)
 132. -- but?
 133. កំពុង (kɑmpung)
 134. -- are?
 135. យ៉ាង (yaang)
 136. -- which?
 137. តម្លៃ (tɑmlay)
 138. -- prices?
 139. ប្រកួត (prɑkuət)
 140. -- match?
 141. ក្រុង (krong)
 142. -- city?
 143. តំបន់ (tɑmbɑn)
 144. -- region?
 145. ភាព (phiəp)
 146. -- the?
 147. យក (yɔɔk)
 148. -- take?
 149. ជាង (ciəng)
 150. -- than?
 151. ចូល (coul)
 152. -- login?
 153. នូវ (nəw)
 154. -- the?
 155. ពួកគេ (puəkkee)
 156. -- they?
 157. កាលពី (kaal pii)
 158. -- last?
 159. ណា (naa)
 160. -- any?
 161. បន្ត (bɑntɑɑ)
 162. -- continue?
 163. ជាតិ (ciət)
 164. -- national?
 165. រូប (ruup)
 166. -- picture?
 167. មនុស្ស (mɔnuh)
 168. -- people?
 169. កាល (kaal)
 170. -- last?
 171. ចំពោះ (cɑmpŭəh)
 172. -- to?
 173. ដូច (douc)
 174. -- like?
 175. ខណៈ (khaʼnaʼ)
 176. -- while?
 177. វិញ (vɨñ)
 178. -- return?
 179. នាង (niəng)
 180. -- she?
 181. មុន (mun)
 182. -- before?
 183. ភ្នំពេញ (phnum pɨñ)
 184. -- hall?
 185. លើក (ləək)
 186. -- raise?
 187. ល្អ (lʼɑɑ)
 188. -- good?
 189. ខាង (khaang)
 190. -- above?
 191. ដុល្លារ (dollaa)
 192. -- usd?
 193. ឃើញ (khəəñ)
 194. -- see?
 195. បញ្ហា (bañhaa)
 196. -- issues?
 197. ប្រើ (praə)
 198. -- use?
 199. ចាប់ (cap)
 200. -- catch?

200 most common

 1. ទឹក (tɨk)
 2. -- water?
 3. តើ (taə)
 4. -- are?
 5. ប្រាក់ (prak)
 6. -- money?
 7. ធំ (thom)
 8. -- large?
 9. ខ្មែរ (khmae)
 10. -- khmer?
 11. ចេញ (cəñ)
 12. -- out?
 13. ខេត្ត (khaet)
 14. -- province?
 15. ផ្នែក (phnaek)
 16. -- section?
 17. ចិត្ត (cət)
 18. -- mind?
 19. គាត់ (kŏət)
 20. -- he?
 21. ថ្មី (thməy)
 22. -- new?
 23. បង្ហាញ (bɑnghaañ)
 24. -- shows?
 25. ស៊ី (sii)
 26. -- si?
 27. អាមេរិក (ʼaameirɨk)
 28. -- us?
 29. គឺជា (kɨɨciə)
 30. -- is?
 31. អ្វី (ʼaʼvəy)
 32. -- what?
 33. លក់ (lŭək)
 34. -- sale?
 35. ចង់ (cɑng)
 36. -- want?
 37. ដាក់ (dak)
 38. -- put?
 39. ម្នាក់ (mnĕək)
 40. -- one?
 41. រួម (ruəm)
 42. -- including?
 43. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 44. -- cars?
 45. ផ្លូវ (phləw)
 46. -- path?
 47. ភាគរយ (phiək rɔɔy)
 48. -- percent?
 49. កើន (kaən)
 50. -- increase?
 51. ជួយ (cuəy)
 52. -- help?
 53. ពីរ (pii)
 54. -- two?
 55. លាន (liən)
 56. -- million?
 57. ផ្តល់ (phtɑl)
 58. -- provided?
 59. រដ្ឋ (rŏət)
 60. -- state?
 61. ខ្លាំង (khlang)
 62. -- strong?
 63. ជាច្រើន (ciəcrəən)
 64. -- several?
 65. ទីក្រុង (tii krong)
 66. -- city?
 67. ជន (cŭən)
 68. -- population?
 69. កីឡា (kəylaa)
 70. -- sports?
 71. ក្រោយ (kraoy)
 72. -- next?
 73. ប្រាប់ (prap)
 74. -- tell?
 75. រដ្ឋាភិបាល (rŏətthaaphibaal)
 76. -- government?
 77. កាន់ (kan)
 78. -- holders?
 79. ការងារ (kaangiə)
 80. -- jobs?
 81. រក (rɔɔk)
 82. -- found?
 83. ព្រោះ (prŭəh)
 84. -- because?
 85. រឿង (rɨəng)
 86. -- story?
 87. ប៉ុន្តែ (pontae)
 88. -- but?
 89. ឡើយ (laəy)
 90. -- yet?
 91. មុខ (muk)
 92. -- front?
 93. ថ្លែង (thlaeng)
 94. -- speaking?
 95. ធ្វើឲ្យ
 96. -- make?
 97. បី (bəy)
 98. -- three?
 99. នាំ (nŏəm)
 100. -- lead?
 101. ច្បាប់ (cbap)
 102. -- act?
 103. ដី (dəy)
 104. -- land?
 105. ដូចជា (douc ciə)
 106. -- like?
 107. កម (kɑɑm)
 108. -- applications?
 109. ផ្ទះ (phtĕəh)
 110. -- home?
 111. បញ្ជាក់ (bɑñcĕək)
 112. -- confirmed?
 113. ចុះ (coh)
 114. -- down?
 115. បំផុត (bɑmphot)
 116. -- the most?
 117. ចិត្ត (cət)
 118. -- mind?
 119. ពួក (puək)
 120. -- they?
 121. បែប (baep)
 122. -- such?
 123. ចិន (cən)
 124. -- chinese?
 125. កីឡាករ (keilakrô)
 126. -- players?
 127. កញ្ញា (kaññaa)
 128. -- september?
 129. គម្រោង (kumroong)
 130. -- the project?
 131. បង្កើត (bɑngkaət)
 132. -- create?
 133. នា (niə)
 134. -- next?
 135. សារ (saa)
 136. -- message?
 137. សេដ្ឋកិច្ច (seetthaʼkəc)
 138. -- economy?
 139. ធនាគារ (thĕəʼniəkiə)
 140. -- bank?
 141. អស់ (ʼɑh)
 142. -- all?
 143. ភាគ (phiək)
 144. -- most?
 145. កូន (koun)
 146. -- children?
 147. ប្រធាន (prɑthiən)
 148. -- chairman?
 149. ផ្សារ (phsaa)
 150. -- shopping?
 151. ខ្ពស់ (khpŭəh)
 152. -- higher?
 153. គ្មាន (kmiən)
 154. -- no?
 155. បន្ត (bɑntɑɑ)
 156. -- continue?
 157. ណាស់ (nah)
 158. -- very?
 159. សម្រេច (sɑmrɨc)
 160. -- decision?
 161. គួរ (kuə)
 162. -- should?
 163. គ្រប់ (krup)
 164. -- all?
 165. ប្រជាជន (prɑciə cŭən)
 166. -- people?
 167. បន្ថែម (bɑnthaem)
 168. -- add?
 169. រយៈ (rɔyĕəʼ)
 170. -- through?
 171. ខ្លះ (khlah)
 172. -- some?
 173. បទ (bɑt)
 174. -- tracks?
 175. ទិញ (tɨñ)
 176. -- buy?
 177. ទើប (təəp)
 178. -- recently?
 179. វិនិយោគ (viniyook)
 180. -- investment?
 181. មានការ (miənkaa)
 182. -- there?
 183. លេខ (leek)
 184. -- no.?
 185. ថៃ (thay)
 186. -- thailand?
 187. មើល (məəl)
 188. -- see?
 189. បុរស (borɑh)
 190. -- man?
 191. យុវជន (yŭvchôn)
 192. -- youth?
 193. ស្រី (srəy)
 194. -- female?
 195. នយោបាយ (nəyyoobaay)
 196. -- politics?
 197. កន្លែង (kɑnlaeng)
 198. -- places?
 199. គិត (kɨt)
 200. -- thinking?

300 most common

 1. បើក (baək)
 2. -- open?
 3. ដូច្នេះ (doucnih)
 4. -- so?
 5. រូបថត (ruup thɑɑt)
 6. -- photos?
 7. វាយ (viəy)
 8. -- beat?
 9. ប្រភេទ (prɑpheit)
 10. -- category?
 11. សំខាន់ (sɑmkhan)
 12. -- important?
 13. បន្ទាប់ពី (bɑɑntŏəppii)
 14. -- after?
 15. កម្មវិធី (kamvithii)
 16. -- program?
 17. រយៈពេល (rɔɔyĕəʼpeil)
 18. -- period?
 19. ផលិត (phɑlɨt)
 20. -- producers?
 21. ឈ្នះ (chnĕəh)
 22. -- wins?
 23. ពិភពលោក (piphup look)
 24. -- world?
 25. ភ្ញៀវ (phñiəw)
 26. -- guests?
 27. ដោយសារ (daoysaa)
 28. -- because?
 29. ស្រុក (srok)
 30. -- district?
 31. អាយុ (ʼaayuʼ)
 32. -- old?
 33. ចំណាយ (cɑmnaay)
 34. -- spend?
 35. អំពី (ʼɑmpii)
 36. -- about?
 37. ហ៊ុន (hun)
 38. -- stock?
 39. សិក្សា (səksaa)
 40. -- study?
 41. សម (sɑm)
 42. -- fit?
 43. ស្ថិត (sthət)
 44. -- located?
 45. ថ្នាក់ (thnak)
 46. -- classes?
 47. សា (saa)
 48. -- sa?
 49. កំណើន (kɑmnaən)
 50. -- growth?
 51. ក្រោម (kraom)
 52. -- under?
 53. ធ្វើការ (thvəə kaa)
 54. -- working?
 55. ក្លាយ (klaay)
 56. -- become?
 57. ដំណើរ (dɑmnaə)
 58. -- travel?
 59. គ្រឿង (krɨəng)
 60. -- units?
 61. ជួប (cuəp)
 62. -- meet?
 63. ត្រឹម (trəm)
 64. -- only?
 65. ប្រចាំ (prɑcam)
 66. -- weekly?
 67. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 68. -- officials?
 69. ពាន់ (pŏən)
 70. -- billion?
 71. វ័យ (vɨy)
 72. -- ages?
 73. ទោះ (tŭəh)
 74. -- although?
 75. ប្រព័ន្ធ (prɑpŏən)
 76. -- system?
 77. លេង (leeng)
 78. -- play?
 79. កាត់ (kat)
 80. -- cut?
 81. បញ្ចប់ (bɑñcɑp)
 82. -- end?
 83. រង (rɔɔng)
 84. -- associate?
 85. អាហារ (ʼaahaa)
 86. -- food?
 87. ឈ្មោះ (chmŭəh)
 88. -- name?
 89. បច្ចុប្បន្ន (paccobɑn)
 90. -- current?
 91. ប៉ុណ្ណោះ (ponnɑh)
 92. -- only?
 93. កា (kaa)
 94. -- canaan?
 95. ទុក (tuk)
 96. -- keep?
 97. ម្ចាស់ (mcah)
 98. -- owner?
 99. ប្រឆាំង (prɑchang)
 100. -- against?
 101. ស្រ (srɑɑ)
 102. -- threads?
 103. ចូលរួម (coulruəm)
 104. -- participants?
 105. អារម្មណ៍ (ʼaarɑm)
 106. -- feeling?
 107. រថយន្ត (rŭət yŭən)
 108. -- cars?
 109. ធ្លាប់ (thlŏəp)
 110. -- ever?
 111. ចុង (cong)
 112. -- end?
 113. ផល (phɑl)
 114. -- side?
 115. រួច (ruəc)
 116. -- already?
 117. ម្តង (mtɑɑng)
 118. -- again?
 119. គ្រួសារ (kruəsaa)
 120. -- family?
 121. ធ្លាក់ (thlĕək)
 122. -- falls?
 123. ព្រះ (prĕəh)
 124. -- god?
 125. អា (ʼaa)
 126. -- united states?
 127. ពិសេស (piseeh)
 128. -- special?
 129. ចំណែក (cɑmnaek)
 130. -- share?
 131. បរទេស (bɑɑrĕəʼteeh)
 132. -- foreign?
 133. ពិត (pɨt)
 134. -- really?
 135. ដើម (daəm)
 136. -- home?
 137. រៀបចំ (riəpcɑm)
 138. -- organize?
 139. ជប៉ុន (cĕəʼpon)
 140. -- japan?
 141. អន្តរជាតិ (ʼɑntaʼraʼciət)
 142. -- international?
 143. ក្រសួង (krɑsuəng)
 144. -- ministry?
 145. កិច្ច (kəc)
 146. -- action?
 147. ទ្រព្យ (trŏəp)
 148. -- assets?
 149. ដំបូង (dɑmboung)
 150. -- first?
 151. អគារ (ʼɑkiə)
 152. -- building?
 153. ប៉ូលិស (poulih)
 154. -- police?
 155. រហូត (rɔhout)
 156. -- until?
 157. រី (rii)
 158. -- syria?
 159. តារា (taaraa)
 160. -- stars?
 161. អង្គការ (ʼɑng kaa)
 162. -- organizations?
 163. យ៉ (yɑɑ)
 164. -- new york?
 165. សង្គម (sɑngkum)
 166. -- social?
 167. បន្ទាប់ (bɑntŏəp)
 168. -- next?
 169. ក្រៅ (kraw)
 170. -- apart?
 171. តែង (taeng)
 172. -- always?
 173. ជិត (cɨt)
 174. -- close?
 175. ក្តី (kdəy)
 176. -- tribunal?
 177. ទូរស័ព្ទ (tuurĕəʼsap)
 178. -- phone?
 179. កើត (kaət)
 180. -- born?
 181. ជាប់ (cŏəp)
 182. -- next?
 183. លី (lii)
 184. -- lee?
 185. រាជធានី (riəcthiənii)
 186. -- capital?
 187. តម្រូវ (tɑmrɨw)
 188. -- demand?
 189. មកពី (mŭəkpii)
 190. -- from?
 191. ម៉ោង (maong)
 192. -- hours?
 193. ជំរុញ (cumruñ)
 194. -- push?
 195. ការពារ (kaapiə)
 196. -- protection?
 197. កាន់តែ (kantae)
 198. -- the more?
 199. កណ្តាល (kɑntaal)
 200. -- central?

400 most common

 1. ហាង (haang)
 2. -- stores?
 3. ពេញ (pɨñ)
 4. -- full?
 5. នាយក (niəyŭək)
 6. -- director?
 7. នានា (niəniə)
 8. -- various?
 9. ម៉ា (maa)
 10. -- ma?
 11. ទាំងអស់ (tŏâmngôʼâs)
 12. -- all?
 13. គាំទ្រ (kŏəmtrɔɔ)
 14. -- supports?
 15. សកម្មភាព (sɑɑkmmɔɔphiəp)
 16. -- activities?
 17. ជើង (cəəng)
 18. -- leg?
 19. តូច (touc)
 20. -- small?
 21. តាមរយៈ (tamrôyéaʼ)
 22. -- through?
 23. ប្រមាណ (prɑmiən)
 24. -- approximately?
 25. ស្លាប់ (slap)
 26. -- dead?
 27. ជីវិត (ciivɨt)
 28. -- life?
 29. តាំង (tang)
 30. -- since?
 31. សត្វ (sat)
 32. -- animals?
 33. លោកស្រី (look srəy)
 34. -- ms?
 35. ដៃ (day)
 36. -- hand?
 37. ខុស (khoh)
 38. -- wrong?
 39. បង្កើន (bɑngkaən)
 40. -- increase?
 41. ដើរ (daə)
 42. -- walking?
 43. ព័ត (pŏət)
 44. -- censorship?
 45. ប្រើប្រាស់ (praə prah)
 46. -- usage?
 47. យល់ (yŭəl)
 48. -- understand?
 49. ជំនាញ (cumniəñ)
 50. -- expert?
 51. ជំងឺ (cumngɨɨ)
 52. -- diseases?
 53. អភិវឌ្ឍ (ʼɑɑphɨwtthɔɔ)
 54. -- development?
 55. គណបក្ស (kŭən bak)
 56. -- party?
 57. លទ្ធផល (latthĕəʼ phɑɑl)
 58. -- results?
 59. អតិថិជន (ʼaʼtetheʼ cŭən)
 60. -- customers?
 61. កម្លាំង (kɑmlang)
 62. -- force?
 63. សូម (soum)
 64. -- please?
 65. ពាណិជ្ជកម្ម (piənɨc kam)
 66. -- trade?
 67. គ្រប់គ្រង (krupkrɔɔng)
 68. -- management?
 69. បានឲ្យ
 70. -- to?
 71. គូ (kuu)
 72. -- pair?
 73. សាលា (saalaa)
 74. -- school?
 75. អនុវត្ត (ʼɑɑnuwttɑɑ)
 76. -- apply?
 77. យោង (yoong)
 78. -- references?
 79. ផ្ទាល់ (phtŏəl)
 80. -- own?
 81. បង្ក (bɑngkɑɑ)
 82. -- freeze?
 83. ពលរដ្ឋ (pŭəllĕəʼ rŏət)
 84. -- citizenship?
 85. ផ្សេងៗ (phseengphseeng)
 86. -- other?
 87. ជាមួយនឹង (ciəmuəynɨng)
 88. -- with?
 89. ដឹក (dək)
 90. -- leaders?
 91. កំណត់ (kɑmnɑt)
 92. -- define?
 93. គោល (kool)
 94. -- benchmark?
 95. រាប់ (rŏəp)
 96. -- counting?
 97. តវ៉ា (tɑvaa)
 98. -- protest?
 99. លក្ខណៈ (lɔɔkkhɑɑnaʼ)
 100. -- characteristics?
 101. ប្រកាស (prɑkaah)
 102. -- announced?
 103. មែន (mɛɛn)
 104. -- yes?
 105. កូរ៉េ (kouree)
 106. -- korea?
 107. ទាំងនោះ (tĕəngnŭəh)
 108. -- those?
 109. សុខ (sok)
 110. -- health?
 111. បក្ស (bak)
 112. -- party?
 113. ចេះ (ceh)
 114. -- discreet?
 115. សមាជិក (saʼmaacɨk)
 116. -- member?
 117. ពិតជា (pɨt ciə)
 118. -- really?
 119. និយម (niyum)
 120. -- popular?
 121. ម៉ឺន (məɨn)
 122. -- thousand?
 123. សិទ្ធិ (sətthiʼ)
 124. -- rights?
 125. រៀន (riən)
 126. -- learn?
 127. តុលាការ (tolaakaa)
 128. -- court?
 129. ព័ន្ធ (pŏənthɔɔ)
 130. -- systems?
 131. ប៉ះពាល់ (pahpŏəl)
 132. -- effects?
 133. ម៉ូតូ (moutou)
 134. -- motorcycles?
 135. រស់ (rŭəh)
 136. -- living?
 137. ឱកាស (ʼaokaah)
 138. -- opportunities?
 139. នៅតែ (nɨwtae)
 140. -- still?
 141. កុមារ (komaa)
 142. -- children?
 143. សម្តែង (sɑmtaeng)
 144. -- performances?
 145. ករណី (kaʼraʼnəy)
 146. -- case?
 147. ក៏បាន
 148. -- also?
 149. ពាក្យ (piək)
 150. -- the term?
 151. អូ (ʼou)
 152. -- obama?
 153. ច្បាស់ (cbah)
 154. -- clear?
 155. ចំណុច (cɑmnoc)
 156. -- point?
 157. ជូន (cuun)
 158. -- submitted?
 159. និស្សិត (nɨhsət)
 160. -- students?
 161. ប្រឈម (brâchhôm)
 162. -- challenges?
 163. មា (miə)
 164. -- article?
 165. ដង (dɑɑng)
 166. -- times?
 167. ទាន់ (tŏən)
 168. -- yet?
 169. សុំ (som)
 170. -- asked?
 171. ថ្លៃ (thlay)
 172. -- price?
 173. រវាង (rɔviəng)
 174. -- between?
 175. ភូមិ (phuum)
 176. -- villages?
 177. សុខភាព (sok phiəp)
 178. -- health?
 179. កោះ (kɑh)
 180. -- island?
 181. ចាប់ផ្តើម (capphtaəm)
 182. -- start?
 183. ផ្ដល់ (phdɑl)
 184. -- provided?
 185. មន្ត្រី (mŭəntrəy)
 186. -- officials?
 187. សម្លាប់ (sɑmlap)
 188. -- killing?
 189. លុយ (luy)
 190. -- money?
 191. អះអាង (ʼahʼaang)
 192. -- claim?
 193. រីក (riik)
 194. -- growing?
 195. នី (nii)
 196. -- ny?
 197. ផ្សេង (phseeng)
 198. -- other?
 199. មិនមែន (mɨnmɛɛn)
 200. -- not?

500 most common

 1. ពាក់ (pĕək)
 2. ហេតុ (haet)
 3. ព្យាយាម (pyiəyiəm)
 4. រស់នៅ (rŭəhnɨw)
 5. ទៅលើ (tɨwləə)
 6. ប្រ (prɑɑ)
 7. ដំណើរការ (dɑmnaəkaa)
 8. អាស៊ី (ʼaazii)
 9. តិច (təc)
 10. សែន (saen)
 11. ទំនើប (tumnəəp)
 12. ប៉ុន្មាន (ponmaan)
 13. អឺរ៉ុប (ʼəɨrop)
 14. ចំ (cɑm)
 15. វី (vii)
 16. សេចក្តី (sacktəy)
 17. អភិវឌ្ឍន៍ (ʼaʼphivŏət)
 18. បណ្តា (bɑntaa)
 19. ភាគច្រើន (phiəkcraən)
 20. បាត់ (bat)
 21. រីឯ (rii ʼae)
 22. ចាញ់ (cañ)
 23. អ៊ី (ʼii)
 24. សំណង់ (sâmnâng)
 25. សរុប (sɑrup)
 26. ប៉ុស្តិ៍ (poh)
 27. ឈាន (chiən)
 28. សាច់ (sac)
 29. បា (baa)
 30. ផលិតផល (phaʼlitaʼphɑl)
 31. រាល់ (rŏəl)
 32. សមត្ថភាព (sɑɑmtthɑɑphiəp)
 33. ពណ៌ (pɔə)
 34. ប្រសើរ (prɑsaə)
 35. មិនបាន (mɨnbaan)
 36. ស្គាល់ (skŏəl)
 37. ស្ត្រី (strəy)
 38. ទាក់ទង (tĕəktɔɔng)
 39. សង់ (sɑng)
 40. អ្នកស្រី (nĕək srəy)
 41. ពុំ (pum)
 42. ជាដើម (ciədaəm)
 43. កន្លង (kɑnlɔɔng)
 44. សាងសង់ (sangsâng)
 45. ជុំវិញ (cumvɨñ)
 46. មាស (miəh)
 47. ប្រជាពលរដ្ឋ (brâchéaplôrdthâ)
 48. គ្រូ (kruu)
 49. រោងចក្រ (roongcak)
 50. ទំហំ (tumhum)
 51. រក្សា (rŭəksaa)
 52. ព្រម (prɔɔm)
 53. អត្រា (ʼɑtriə)
 54. អំពើ (ʼɑmpəə)
 55. បម្រើ (bɑmraə)
 56. វិធី (vithii)
 57. ម៉ែត្រ (maet)
 58. ខណ្ឌ (khɑndɔɔ)
 59. ដោយសារតែ (daoysaatae)
 60. ថ្មីៗ
 61. រត់ (rŭət)
 62. ប្រហែល (prɑhael)
 63. ម្តាយ (mtaay)
 64. សេវាកម្ម (seeviəkmmɔɔ)
 65. ត្រី (trəy)
 66. ទូរទស្សន៍ (tuurĕəʼtŭəh)
 67. វៀតណាម (viət naam)
 68. ពិធី (pithii)
 69. ធៀប (thiəp)
 70. ពីព្រោះ (pii prŭəh)
 71. ឯង (ʼaeng)
 72. ទេសចរ (teesaʼcɑɑ)
 73. ហិរញ្ញវត្ថុ (heraññĕəʼvŏətthoʼ)
 74. ប្រាស់ (prah)
 75. កើតឡើង (kaət laəng)
 76. រ៉ (rɑɑ)
 77. ផ្តើម (phtaəm)
 78. សង្ស័យ (sɑngsay)
 79. បោះឆ្នោត (bɑh chnaot)
 80. ជ័យ (cɨy)
 81. សិស្ស (səh)
 82. ព្យាបាល (pyiəbaal)
 83. ប្រជា (prɑciə)
 84. រំពឹង (rumpɨng)
 85. ទីតាំង (tiitang)
 86. ការណ៍ (kaa)
 87. ជិះ (cih)
 88. មូលដ្ឋាន (muultthaan)
 89. សង្ឃឹម (sɑngkhɨm)
 90. ចម្រៀង (cɑmriəng)
 91. ក្មេង (kmeeng)
 92. ចុងក្រោយ (congkraoy)
 93. អតីត (ʼaʼtɨt)
 94. កែ (kae)
 95. សាធារណៈ (saathiərĕəʼnaʼ)
 96. ព្រឹត្តិការណ៍
 97. ស្រឡាញ់ (srɑlañ)
 98. តាំងពី (tang pii)
 99. កម្មករ (kamkɑɑ)
 100. អង់គ្លេស (ʼɑngkleeh)